Regulamin Studia Tańca Ale Dżes!

REGULAMIN STUDIA TAŃCA ALE DŻES!

 • §1

DEFINICJE

 1. Uczestnik zajęć – osoba, która została zapisana przez ST Ale Dżes! na zajęcia i ma opłacony Pakiet.
 2. Klient – osoba pełnoletnia, która kupiła Pakiet i uiściła opłatę w wymaganej wysokości. Klient może wykupić Pakiet (a) we własnym imieniu i na własną rzecz jako Uczestnik zajęć albo (b) w imieniu i na rzecz innego Uczestnika zajęć jako jego opiekun prawny (np. rodzice, dziadkowie) lub inna osoba upoważniona do działania za Uczestnika
 3. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia i przygotowująca choreografię.
 4. ST Ale Dżes! – studio tańca Ale Dżes! z siedzibą w Wołominie (05-200), ul Matejki 18, posiadająca nr NIP 125-148-33-15
 5. Grupa – wyodrębnione według stylu tańca i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach którego prowadzone są zajęcia grupowe zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć.
 6. Pakiet – określona liczba lekcji indywidualnych lub zajęć grupowych do wykorzystania przez Uczestnika.
 7. cennik – wykaz aktualnych cen za zajęcia w ST Ale Dżes! dostępny na stronie aledzes.pl oraz w placówce ST Ale Dżes!
 • §2

ZAJĘCIA W GRUPACH

 1. Liczba osób w grupie jest ograniczona.
 2. O kolejności naboru do Grupy decyduje data zapisania się na zajęcia i uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 3. Zapisy na zajęcia do poszczególnych grup są prowadzone: a) w placówce ST Ale Dżes! b)telefonicznie c) na stronie aledzes.pl d) drogą mailową
 4. Jeżeli grupa nie zostanie utworzona, lub wpłata należności nastąpi po zakończeniu zapisów ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, uczestnik może według swojego wyboru:
 5. zapisać się do innej grupy
 6. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy w niewykorzystanym zakresie
 7. W przypadku niskiej frekwencji uczestników danej grupy ST Ale Dżes! zastrzega sobie prawo do:
 8. rozwiązania grupy
 9. zmiany planu i harmonogramu zajęć grupy
 10. W przypadku braku zgody uczestnika ust. 4 stosuje się odpowiednio
 • §3

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia odbywają się w placówce ST Ale Dżes!
 2. W przypadku zdarzeń losowych, ST Ale Dżes! zastrzega sobie prawo do incydentalnej: a) zmiany miejsca prowadzenia zajęć Grupy, b) zmiany terminu zajęć w Grupie, c) odwołania zajęć
 3. W przypadkach wskazanych w ust.2 lit a. i b. Uczestnik, któremu taka zmiana uniemożliwiła wzięcie udziału w zajęciach, może:
 4. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia zgodnie z opłatą za wykupiony Pakiet lub
 5. przeznaczyć niewykorzystane zajęcia w innej grupie w terminie 30 dni od dnia nieobecności.
 6. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji instruktora, ST Ale Dżes! zapewnia odpowiednie zastępstwo mając na uwadze styl tańca oraz stopień zaawansowania danej grupy.
 7. ST Ale Dżes! zastrzega prawo do zmiany terminu, miejsca, Instruktora, częstotliwości zajęć w nowym semestrze. Klient który nie wyraził zgody naprowadzone zmiany może skorzystać z uprawnienia określonego w ust.3 lit a. i b. chyba że zmiana ma charakter incydentalny
 • §4

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Klient oraz uczestnik mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, oraz przestrzegać jego zapisów.
 2. W zajęciach danej grupy biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zostali do niej zapisani, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym regulaminie.
 3. W trakcie zajęć grupy na Sali nie mogą przebywać osoby trzeci niebędące uczestnikami danej grupy, chyba że instruktor wyrazi na to zgodę. ST Ale Dżes! może organizować zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby zaproszone przez uczestnika. O terminach zajęć otwartych ST Ale Dżes! informuje uczestników z tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach grupy, do której uczestnik został zapisany, uczestnik może przeznaczyć niewykorzystane zajęcia w terminie 30dni od dnia nieobecności na zajęcia w innej grupie z oferty zajęć regularnych
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do: a) uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi b) punktualnego stawienia się na zajęcia grupy, pod rygorem odmowy dopuszczenia do zajęć c) uczestniczenia w zajęciach w sposób który nie zakłóca ich przebiegu d) podporządkowania się poleceniom instruktora
 6. W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika obowiązków wskazanych w ust.9 instruktor ma prawo do wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Wyłączenie z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni uczestnicy mają obowiązek przebywać na Sali tanecznej pod opieką Instruktora do momentu zakończenia zajęć.
 • §5

LEKCJE INDYWIDUALNE

 1. W przypadku wykupienia pojedynczej lekcji indywidualnej w terminie 7 dni od dnia odbycia lekcji ma możliwość wykupienia pakietu z zaliczeniem odbytej już lekcji jako zrealizowanej w ramach pakietu i rozliczeniem tej lekcji po cenie właściwej dla wybranego pakietu.
 2. Termin lekcji indywidualnej rezerwowany jest osobiście bądź telefonicznie z danym instruktorem do którego numer można uzyskać w placówce ST Ale Dżes! oraz pod numerem placówki.
 3. Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnych brana jest pod uwagę dyspozycyjność wybranego instruktora oraz dostępność sal tanecznych.
 4. Odwołanie lekcji indywidualnej jest możliwe nie później niż na jeden dzień przed planowaną lekcją. Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie lub osobiście w placówce ST Ale Dżes! W przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za zrealizowaną.
 5. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność uczestnika.
 • §6

BEZPIECZEŃSTWO

 1. ST Ale Dżes! nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć tanecznych, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
 2. Uczestnicy są zobowiązani zgłaszać instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje, ciąże i inne. Poprzez przystąpienie do udziału w zajęciach uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 3. Przebywanie na salach tanecznych jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą instruktora lub ST Ale Dżes!
 4. Uczestnicy mają prawo wniesienia na salę swoich rzeczy osobistych, za rzeczy pozostawione w szatni ST Ale Dżes! nie ponosi odpowiedzialności
 5. Uczestnik i/lub klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń instruktora lub pracownika ST Ale Dżes!
 • §7

PŁATNOŚCI

 1. Płatności mogą być wnoszone: a) za pojedyncze lekcje indywidualne lub zajęcia regularne b) w systemie pakietowym
 2. Każdy wykupiony pakiet jest imienny i dotyczy jednej osoby
 3. Pakiet na zajęcia regularne jest przypisany do konkretne wybranej grupy i obejmuje kolejne zajęcia w ilości odpowiadającej wybranemu pakietowi, liczone od zadeklarowanej daty rozpoczęcia jego realizacji.
 4. W trakcie obowiązywania wykupionego pakietu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby zajęć i odstępowania lub wykorzystywania przez osoby trzecie
 5. Płatności za zajęcia mogą być dokonywane w następujący sposób: a) gotówką w placówce ST Ale Dżes! b) przelewem na konto podane na stronie aledzes.pl w zakładce cennik
 6. Aktualny cennik usług świadczonych przez ST Ale Dżes! dostępny jest na stronie aledzes.pl
 • §8

ZNIŻKI

 1. Istnieje możliwość uzyskania zniżki: a) Zniżka rodzinna w wysokości 20zł od łącznej wartości wykupionych pakietów. Dotyczy pakietów na zajęcia wykupionych przez jednego klienta dla siebie i dziecka bądź dwójki dzieci. b)Zniżka na kolejny pakiet w wysokości 10zł od każdego kolejnego wykupionego pakietu zajęć regularnych wykupionego w tym samym miesiącu przez jedną osobę. c) Zniżka na Kartę Dużej Rodziny w wysokości – 20% od łącznej wartości wykupionych pakietów wykupionych w tym samym miesiącu przez jedną osobę.
 2. Zniżki dotyczą jedynie w przypadku wykupienia pakietu zajęć regularnych.
 3. Zniżki nie łączą się.
 • §9

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik lub działający w jego imieniu klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku uczestnika w trakcie zajęć.
 2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku uczestnik lub działający w jego imieniu klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy ST Ale Dżes!
 3. ST Ale Dżes! zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami
 • §10

ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiany regulaminu są publikowane na stronie aledzes.pl Informacja o zmianie regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu.
 2. Zmiany regulaminu i cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian
 • §11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych
 2. Regulamin, cennik oraz harmonogram zajęć ST Ale Dżes! są dostępne w placówce oraz na stronie aledzes.pl
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

 

Aneks do regulaminu ST Ale Dżes! Ważny od dnia 8.06.2020r do odwołania

ZASADY KORZYSTANIA ZE STUDIA

Jeśli masz podwyższoną temperaturę, kaszel, katar lub inne objawy choroby układu oddechowego – zostań w domu.

Z usług studia nie mogą korzystać osoby które są objęte kwarantanną lub izolacją, bądź miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie/zakażoną/chorą na Covid-19.

Po wejściu do studia zdezynfekuj ręce.

Zachowaj dystans dwóch metrów od każdej osoby będącej w studiu.

WEJŚCIE DO STUDIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU.